top of page

Muốn quyên góp?!?!

Dispatch Coach được ký hợp đồng thông qua tổ chức từ thiện Làng chuyển tiếp toàn diện. Chúng tôi hợp tác với họ như một cách để thực hiện các mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ công chúng và cùng nhau tạo ra một hệ thống dịch vụ khẩn cấp tốt hơn. HTV là kênh 501.c3 và có thể thay mặt chúng tôi nhận các khoản đóng góp. Chúng tôi dựa vào các khoản đóng góp này để tạo học bổng, tạo chương trình tốt hơn và giữ chi phí đại lý thấp. Vui lòng theo liên kết bên dưới và thêm Dispatch Coach vào phần bình luận.

https://htvinc.org/donate/

Cảm ơn bạn!

Donate Anchor
bottom of page